حذف ارز دولتی و خروج کاغذ از گروه کالایی درجه یک. پرسش اصلی: حذف ارز دولتی چه تاثیری بر آینده نشر و ناشری خواهد داشت

کتاب سرا، کاغذ، احتکار، کشف انبارهای احتکار، ارز دولتی

کاغذ از گروه کالایی درجه یک خارج شد. پرسش اصلی: حذف ارز دولتی کاغذ چه تاثیری بر بازار آشفته آن دارد؟ کشف انبار...

بیشتر ...

پر فروش ها

تازه ها